Program
Sedm bodů pro Chytré Brno

7. KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Hospodaření města Brna musí vždy odrážet aktuální příjmovou stránku. Proto chceme zastavit nárůst běžných výdajů na úkor budoucích investic. Peníze musíme vynakládat na realizaci reálných projektů, ne pouze na hry, studie a vizualizace, které nikdy nespatří světlo světa, jak je tomu za stávajícího vedení. Nezastupitelnou podmínkou fungujícího města je střední a drobné podnikání, proto budeme hledat všechny způsoby, jak ho co nejvíce usnadnit. Provozovatelům služeb nebo restauracím nebudeme házet klacky pod nohy.

MĚSTO POD VEDENÍM ODS ZAJISTÍ:

  • zodpovědný rozpočet (tvorba rezerv, ne jejich rozpouštění)
  • efektivní využívaní majetku
  • efektivní dotace v neziskovém sektoru
  • dobře fungující městské firmy
  • podporu velkým investorům i drobným a středním podnikatelům

ZODPOVĚDNÝ ROZPOČET (TVORBA REZERV, NE JEJICH ROZPOUŠTĚNÍ)

Nechápeme, že se příjem města v závislosti na tzv. rozpočtovém určení daní od roku 2014 zvýšil bezmála o 1,8 miliardy, ale finanční prostředky na investiční činnost se meziročně o asi půl miliardy snížily. A zatímco kapitola tzv. rezerv obsahovala v roce 2014 částku 800 milionů, v roce 2018 to bylo pouze 700 milionů. Jinými slovy, město Brno za toto volební období spotřebovalo na provozních nákladech asi o 4 miliardy navíc oproti předchozím rokům, takže asi miliardu navíc každý rok. Částečně za to může povinné navýšení platových tarifů ze strany státu (asi. 70 milionů Kč ročně), další nárůst však způsobilo bezprecedentní přijetí nových úředníků (jeden úředník stojí město asi 650 tisíc Kč ročně, náklady na ustavení pátého náměstka po koaliční krizi znamenají 1,5 milionů korun ročně plus 650 tisíc Kč ročně pro konzultanta). Proto nebudeme navyšovat provozní náklady, ale budeme investovat do projektů důležitých pro město a jeho obyvatele.

EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÉHO MAJETKU

Nevyužívaný nemovitý majetek města (magistrátu či městských firem) chceme využít pro smysluplné projekty a účely. Spolu s městskými částmi přestavíme nevyužité tepelné výměníky a různé prázdné přístavby na miniškolky, klubovny, hudební zkušebny, komunitní centra pro seniory a nejrůznější zařízení občanské vybavenosti. Posílíme tak vazby mezi lidmi a místem, kde žijí, a zároveň snížíme náklady na údržbu, které se na tento majetek vynakládají. Brno potřebuje dlouhodobý plán, jak zacházet s nemovitým majetkem, který má pro město strategický nebo rozvojový charakter.

EFEKTIVNÍ DOTACE V NEZISKOVÉM SEKTORU

Neziskové organizace jsou prospěšné a důležité. V posledním období však máme pocit, že vznikají stále další a další neziskovky, které mají primárně politické cíle. Mnohdy jen blokují všechny plány, aby opodstatnily svou existenci a především čerpaly veřejné prostředky. Proto zastavíme dotace účelově vzniklým neziskovým organizacím a budeme podporovat pouze ty transparentní. Vynakládání prostředků budeme důsledně kontrolovat. Budeme úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi, které doplňují nebo podporují funkce města, především v sociální oblasti.

DOBŘE FUNGUJÍCÍ MĚSTSKÉ FIRMY

Budeme podporovat efektivní spolupráci jednotlivých městských akciových společností. Zřízený koncern městských firem není v současné době zcela funkční a je třeba přemýšlet, kde by se daly uspořit náklady a zvýšit efektivita. Hodláme zjednodušit a zprůhlednit jejich strukturu a jasně definovat zastoupení politiků v jejich orgánech včetně způsobu odměňování.

Například jen v oblasti energetického hospodářství lze ušetřit desítky milionů korun ročně.

PODPORA VELKÝCH INVESTORŮ I DROBNÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou i podnikatelskými sdruženími identifikujeme překážky pro podnikání v Brně a zpracujeme návrhy na jejich odstranění. Pro velké investiční projekty se budeme snažit hledat cesty výhodné spolupráce se soukromým sektorem.

HOSPODAŘENÍ
/CHYTRÉ MĚSTO

Vytvořením skutečně fungujícího a provázaného „Smart City“ lze dosáhnout úspor při výkonu veřejné správy. Transparentnost usnadňuje kontrolu toků prostředků a jejich využití. Využitím metod tzv. m-governmentu lze snížit přetíženost úředníků, strážníků a jiných veřejných činitelů, přičemž kvalita jimi dodávané služby se zvýší a zpřístupní širšímu počtu občanů a umožní jejich skutečně efektivní zapojení do každodenního chodu města.

Koordinace decentralizovaných městských firem jednou mobilní platformou umožní sdílení důležitých dat a zlepší jejich práci. Vhodná koordinace městských firem přinese kratší uzavírky, vyšší kvalitu a udržitelnost oprav, kontrolu nad pracemi v reálném čase, transparentní vyúčtování a v neposlední řadě bude znamenat výrazné finanční úspory.